Keychron V1 Keyboard Plate File

Keychron V1 Keyboard Plate File PDF Download
Keychron V1 Keyboard Plate File DWG Download

ANSI Layout

ISO Layout